Algemene leveringsvoorwaarden Avalon Advies

1. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijk of mondeling door Avalon Advies uitgebrachte offertes. Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem en op te vragen via het landelijke KvK-informatienummer (088 585 1 585) onder vermelding van Avalon Advies te Bemmel.

2. Uitgangspunten dienstverlening

Uitgangspunten bij onze dienstverlening zijn deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit. De door ons verstekte adviezen sluiten zoveel mogelijk aan bij de door de opdrachtgever gegeven vraagstelling, waarbij nadrukkelijk gestreefd wordt naar een onafhankelijk, goed beargumenteerd en praktijkgericht advies. Integriteit in onze dienstverlening wordt gerealiseerd door voorkoming van belangenverstrengeling, zorgvuldig werken, discretie richting de opdrachtgever en financiële correctheid. Indien wij van mening zijn dat onze onafhankelijkheid en integriteit tijdens de uitvoering van de opdracht in het geding komen, zullen wij hierover in contact treden met de opdrachtgever. Bij een onoplosbaar verschil van inzicht over onze werkwijze, zal de opdracht in overleg worden teruggegeven aan de opdrachtgever (zie ook 10).

3. Vertrouwelijkheid

Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Door ons opgestelde rapportages, waarvan de vertrouwelijkheid door ons kan worden vermoed, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Deze bepaling heeft zowel betrekking op de directe opdrachtgever als op de organisaties die in zijn opdracht geadviseerd worden. De opdrachtgever zal zonder nadrukkelijke instemming van onze kant geen mededelingen doen aan derden over onze aanpak, werkwijze, modellen, methodieken e.d. dan wel door ons opgestelde rapportages aan derden ter beschikking stellen.

4. Informatieverstrekking tijdens offertestadium

Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever voorafgaande aan het daadwerkelijk uitbrengen van de offerte is verstrekt. De opdrachtgever staat er in dit kader voor in dat tijdens het offertestadium alle voor de opzet en uitvoering van het onderzoek essentiële informatie aan ons is verstrekt.

5. Aanvaarding van de opdracht

Aanvaarding van de opdracht zal alleen dan geschieden indien er duidelijkheid bestaat over de verwachtingen van de betrokken partijen en wij van mening zijn invulling te kunnen geven aan deze verwachtingen.

6. Opdrachtuitvoering

Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard zullen wij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het – conform de afgesproken planning – uitvoeren van de opdracht tijdig in ons bezit zijn. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de medewerkers uit zijn organisatie voor zover deze medewerkers een rol hebben bij de uitvoering van onze werkzaamheden. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht zonder hierover eerst met ons te overleggen. Wanneer wij daarom verzoeken wordt door de opdrachtgever een werkplek ter beschikking gesteld.

7. Personeel

Wij streven er naar om in de offerte aan te geven door welke adviseurs en/of medewerkers de opdracht zal worden uitgevoerd. Wij behouden ons echter te allen tijde het recht voor om na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van ons adviseursteam te wijzigen, indien wij menen dat dit door het (tijdelijk) wegvallen van een medewerker of voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het adviseursteam niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

8. Tarieven en kosten van de opdracht

In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn, voor zover niet anders vermeld, alle kosten (waaronder de normale secretariaats-, reis- en verblijfkosten) inbegrepen. Niet in onze tarieven inbegrepen kosten (zoals bijvoorbeeld buitenlandse reizen, zaalhuur, extra rapporten[1] e.d.) worden in onze kostenramingen duidelijk apart vermeld en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De tarieven en kostenraming zoals vermeld in de offerte zijn gebaseerd op de overeengekomen planning van de werkzaamheden. Indien onverhoopt en buiten onze invloed de werkzaamheden uitlopen, dan behouden wij ons het recht voor de stijging van de kosten als gevolg van inflatie en loonstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen. In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot) declaratie 14 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kunnen wij vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen acht weken na de vervaldatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.
Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning en enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te zijn. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

Hoewel wij er nadrukkelijk naar streven de opdracht uit te voeren binnen de daarvoor afgesproken planning, kunnen wij geen garanties geven omtrent de afsluitingsdatum van de opdracht. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning namelijk worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij krijgen, de medewerking die vanuit de organisatie(s) van de betrokken partij(en) wordt verleend, etc.
De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 14 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn geaccepteerd.

10. Voortijdige beëindiging van de opdracht

In bijzondere gevallen kan in overleg met de opdrachtgever besloten worden tot een voortijdige beëindiging van de opdracht. Van een dergelijke omstandigheid is sprake indien:

  1. de onafhankelijkheid en integriteit van Avalon Advies in het geding dreigt te komen (zie ook punt 2);
  2. één partij of beiden partijen van mening is/zijn dat de werkzaamheden niet langer conform de afspraken gemaakt in de offerte (in combinatie met deze leveringsvoorwaarden), opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties, kunnen worden uitgevoerd.

Tot voortijdige beëindiging zal uiteraard slechts worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. In het geval van voortijdige beëindiging van de opdracht geldt een opzegtermijn van een maand, uitgezonderd opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
In geval van voortijdige beëindiging van de opdracht zullen door Avalon Advies de kosten voor de daadwerkelijk bestede uren worde gedeclareerd, vermeerderd met 15% van de kosten voor de nog niet gemaakt, maar wel gebudgetteerde uren (dit zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever). Van deze kostenvermeerdering zal worden afgezien indien de opdrachtgever aantoonbaar kan maken dat Avalon Advies in gebreke is gebleven bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In dit geval zullen overigens nog wel steeds de tot dan toe verrichte werkzaamheden dienen te worden vergoed.

11. Overige bepalingen

De resultaten van toepassing en gebruik van de door Avalon Advies verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Avalon Advies vallen. Ofschoon de opdracht door Avalon Advies naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Avalon Advies derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
Avalon Advies is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het adviesbureau voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

[1] Voor het aantal rapportages dat opgeleverd wordt, geldt een indicatieve limiet van 5 stuks per opdracht. Indien meer rapportages gewenst zijn, zullen derhalve extra kosten in rekening dienen te worden gebracht.