Warmtetransitie

De afgelopen jaren hebben alle gemeenten in Nederland hard gewerkt aan het opstellen van een Transitievisie Warmte om inzicht te geven op welke wijze ze de gebouwde omgeving op een duurzame manier willen verwarmen (aardgasvrij maken). Samen met de betrokken stakeholders (woningcorporaties, netwerkbedrijven, waterschappen, energiecorporaties en bewoners) is in beeld gebracht wat de warmtevraag is, welke bronnen er binnen (of soms buiten) de gemeente beschikbaar zijn, op welke manier deze beide aan elkaar te koppelen zijn en wat op hoofdlijnen de planning is. Daar waar mogelijk is aangegeven in welke wijken en/of buurten de gemeente samen met alle betrokken partijen aan de slag wil om richting 2030 aardgasvrij (ready) te zijn.

Voor een aantal gemeenten (West Maas en Waal, Druten, Wijchen en Heumen) hebben we als kwartiermaker c.q. procesbegeleider het traject van de Transitievisie Warmte mogen begeleiden.

Na de vaststelling van de Transitievisie Warmte staan gemeenten nu voor de opgave om in wijken en buurten samen met alle betrokken partijen aan de slag te gaan. Dat vraagt om een goede voorbereiding en afweging: wie zijn er allemaal bij betrokken? Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Op welke wijze willen en kunnen bewoners hier een rol in spelen? Welke kaders en randvoorwaarden stellen we gezamenlijk vast?

Samen met onze partners kunnen we gemeenten, betrokken partijen en bewoners hierbij ondersteunen. Dit doen we zowel op techisch/economisch (welke duurzame warmteoplossingen zijn er mogelijk?), procesmatig (hoe organiseren we het traject?) en sociaal/maatschappelijk gebied (waar zit de energie in de wijk/buurt, hoe willen en kunnen bewoners een rol spelen, hoe kunnen we dit versterken).

snel contact

Contact met Avalon