Beleidsplan Van Afval naar Grondstof gemeente Berkelland

Voor de gemeente Berkelland stellen wij het nieuwe beleidsplan Van Afval naar Grondstof 2018-2022 op. Naast het opstellen van het grondstoffenplan worden diverse scenario's doorgerekend (huidige situatie, omgekeerd inzamelen, minicontainers en combi-variant). Op basis van de bestuurlijke besluitvorming wordt de implementatie van het nieuwe inzamelsysteem ter hand genomen.

VANG traject gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in 2016 haar afvalinzamelsysteem geoptimaliseerd door de invoering van minicontainers voor de inzameling van restafval, gft-afval, oud papier en karton en PMD. Door Avalon Advies is de Europese aanbesteding voor de inzameling van het huishoudelijk afval, de inzameling van oud papier en karton en de aanschaf van de nieuwe minicontainers uitgevoerd en is de invoering van het nieuwe inzamelsysteem begeleid.

VANG traject omgekeerd inzamelen gemeente Arnhem

Door steeds meer gemeenten wordt gekeken hoe de kringlopen van componenten uit het huishoudelijk afval nog beter gesloten kunnen worden. Avalon Advies ondersteunt gemeenten daarbij. Wij bekijken voor de gemeente Arnhem onder andere de effecten van het ‘omgekeerd inzamelen’ op de werkgelegenheid en de CO2-emissie. Daarnaast ondersteunen we de gemeente Arnhem bij de inloopavonden voor de ondergrondse containers en beantwoorden van de ingediende zienswijzen.

Evaluatie milieustation gemeente Venray

Voor de gemeente Venray evalueren wij het huidige voorzieningenniveau op het gemeentelijk milieustation. Particuliere huishoudens in de gemeente Venray kunnen op het milieustation huishoudelijke afvalstromen gescheiden aanbieden. Door Avalon Advies wordt de huidige bedrijfsvoering in beeld gebracht en worden verbetervoorstellen gedaan voor optimalisatie van het milieustation (werkprocessen, inrichting en bedrijfsvoering).